Rozvoj vedomia

01.06.2011 15:00

Táto metóda je rozvíjajúcim pokračovaním predošlej a takto to pôjde aj ďalej. Predpokladám, že popri meditovaní aj študujeme. Bádame v duchovných poznatkoch a pokúšame sa ich aplikovať. Ja som na svojej ceste štúdiom pokladal za veľmi dôležité uvedomovanie si energetických centier, ktorými prechádza energia. Najpoužívanejší názov pre ne je „čakra“. Preto som vedomé vnímanie čakier zaradil do metódy meditácie. Úvod je teda už obohatený o prečistenie čakier. Ide o čistenie voľného prietoku energie, ktoré si budeme symbolizovať dýchaním. Postup je nižšie detailne popísaný, kde sa vždy prečisťujú „protiľahlé čakry“.

 

1.     Pokojne sa usadíme s dlaňami nadol položenými na stehnách. Upokojíme dýchanie, započúvame sa do vlastného srdiečka a zvukov okolo. Necháme upokojiť hladinu našich myšlienok. (podľa popisu v „Prvom poznaní“)

2.     Otočíme dlane smerom hore, ruky necháme pokojne položené na stehnách. Spojíme palec s ukazovákom. Sústredíme sa na dych.

3.     Pravou rukou sa spojeným ukazovákom a prostredníkom dotkneme „tretieho oka“, miesta približne v strede čela, možno trochu nižšie, sami pocítime správnosť dotyku. Palcom si zakryjeme pravú nosnú dierku a ľavou nosnou dierkou sa nadýchneme. Vnímame nádych skrze 7. čakru, teda temenom hlavy.

4.     Uvoľníme pravú nosnú dierku a prstenníkom si zatlačíme – uzavrieme ľavú nosnú dierku. Vydýchneme pravou nosnou dierkou a vnímame výdych skrze 1. čakru, teda kostrčou.

5.     Nádych vykonáme tou istou nosnou dierkou. Vnímame nádych znovu skrze 1. čakru, teda kostrčou.

6.     Uvoľníme ľavú nosnú dierku a palcom si zakryjeme pravú nosnú dierku. Výdych vykonáme ľavou nosnou dierkou a vnímame ho skrze 7. čakru. Kombináciu nádych - výdych opakujeme päť krát.

Po piatich kombináciách položíme pravú ruku späť na stehno dlaňou hore so spojeným ukazovákom a palcom. Uvoľníme sa a vystriedame ruky, teda ľavou rukou spojeným ukazovákom a prostredníkom sa dotkneme „tretieho oka“. Postup opakujeme podľa uvedených šiestich bodov, ale začneme nádychom pravej nosnej dierky, teda opačnej, ako sme začínali pred tým. Vystriedame tiež kombináciu čakier. Následne uvádzam kombinácie dýchania čakrami od začiatku:

1.     7 čakra, teda temeno verzus 1. čakra, teda kostrč

2.     6 čakra, teda čelo verzus 2. čakra, teda lono až mechúr

3.     5. čakra, teda krk verzus 3. čakra, teda plexus solaris (žalúdok)

4.     4. čakra, teda srdiečko verzus 7. čakra, teda temeno

5.     Na koniec 7. čakra zároveň s 1 čakrou verzus 4. čakra.

Pri každej kombinácii čakier striedame ruky a robíme päť opakovaní nádychu s výdychom.

Po ukončení predýchania – prečistenia čakier spočinieme opäť v plnej meditačnej polohe.

Sústredíme sa na rozvinuté poznanie, ktoré vyplynulo z myšlienok meditovaných v metóde „Prvé poznanie“:

·         Celý vesmír je pominuteľný v neustálom pohybe a zmene. Preto spôsobuje utrpenie slobodnému duchu, ktorého domovom je stálosť.

·         Každé utrpenie má svoj dôvod v neslobode, čiže pripútanosti na pominuteľnom.

·         Existuje koniec tohto utrpenia

·         Existuje spôsob, ako sa dá dosiahnuť konca utrpenia a to  oslobodením svojej mysle od pripútanosti. Preto:

o    Prijímam útočisko v osvietení, v počiatočnom aj konečnom stave mysle bez emócií

o    Prijímam útočisko v nadčasovej múdrosti

o    Prijímam útočisko v duchovných bytostiach, ktoré nás chránia a milujú

o    Prijímam útočiská pre osoh všetkých cítiacich bytostí, ktoré milujem, pretože

Nahlas zanôtime:

„VŠETCI SME JEDNO“

a opakujeme mantru.

Po precítení ukončenia meditácie, ako je popísané v metóde „Prvé poznanie“ nezabudneme ani na technické ukončenie, ktoré už naša myseľ pozná a je to pre ňu signál na „prevzatie žezla“.

V priebehu praktizovania tejto metódy by ste mali prijať vnem o vlastnom duchovnom zámere pred narodením alebo jeho potvrdenie, pokiaľ idete už správnou cestou. Nebudem popisovať techniku takéhoto prijatia, pretože ju každý rozpozná sám. Nasledovná metóda by sa mala začať robiť práve v čase, kedy sme sa uistili, čo je  našim duchovným zámerom. Áno, tušíte správne, duchovný zámer znamená zmysel života. Keď si ho v meditácii správne sformulujete, ste pripravení nechať sa viesť svojou vlastnou duchovnou podstatou, duchovným „ja“. Z úprimného srdca Vám želám, aby ste vstúpili do čarovného svetla poznania vlastnej osožnosti pre všetkých.