Prepojenie bytostí

05.08.2011 09:40

 VŠETCI SME JEDNO

Koniec článku.

 

Haha... poďme sa s tým trochu pohrať.

Vôľa, ktorá jestvuje bez času a priestoru je fenoménom, z ktorého pochádzame ako my – ľudské bytosti, tak aj celý vesmír. V jej prvotnej forme vznikol zámer. Nie je potrebné hľadať popis tohto zámeru, pretože ten jestvuje v počiatočnej duchovnej úrovni, ktorá sa nedá pojať vnímaním skrze ego. Preto je zbytočné sa o to pokúšať, pokiaľ sa prostredníctvom ega vyjadrujeme. Zámer jestvuje v ucelenej komplexnej forme bez definície času a priestoru na duchovnej úrovni.

Vôľa pripravila plán realizácie a definovala jasné podmienky, z ktorých vyplývajú nároky na cieľ a jeho prostredie. Tieto parametre držia v požadovaných koridoroch prúd  energie, ktorá explodovala z počiatočnej kumulovanej podoby. Na tejto mentálnej úrovni stvorenia sa stanovili vesmírne zákony, v rámci ktorých sa dal vesmír do pohybu.

V oboch spomenutých úrovniach, ako sa už píše aj v predchádzajúcej kapitole sa vníma jedna vôľa s jednou identitou v celku.

Energia v homogénnej podobe sa rozbíja na nerovnomerné zhluky. Vznikajú základné stavebné prvky chemicko - fyzikálneho sveta. Mikrosvet na najjednoduchšej úrovni s dostatočnou energiou sa formuje do makrosveta, aby vytváral doslova elementárne časti megastavebnice zvanej vesmír. Nezabúdajme, že na počiatku je vôľa. Čisté vedomie ako potenciál nepredstaviteľnej energie skumulovanej do jediného bodu uvedomenia. Zámer vôle bol hotový a celý bez nároku na čas a priestor. V jednom bode BOLO JE A BUDE VŠETKO. Vôľa sa rozhodla zámer prežívať v každej jeho časti, z nášho pohľadu to vyzerá ako realizácia plánu, teda výroba tehál a následne ich skladanie do stavby.

 Na emočnej úrovni stvorenia vznikajú rôzne podoby pripútaností energetických stavebných prvkov. Každý zhluk energie má inú podobu aj silu väzby a ... vlastnú identitu. Prostredníctvom týchto „energetických kôp“ sa tvorí prostredie a podpora pre zámer. Tu sa už dajú vnímať bytosti, ktoré majú vlastný pocit svojbytnosti, aj keď sú to všetko iba časti jednej vôle, no s konkrétnou obmedzenou úlohou. Zväzovanie energií do akýchsi „uzlov“ ide postupne od najjednoduchších až po tie najkomplikovanejšie. Čím jednoduchšie väzby energie, tým jasnejšie vnímanie svojej účasti na prvotnom pláne a menšia pripútanosť na identitu. Tieto bytosti môžu ezoterici  vnímať ako božstvá, duchovné bytosti, anjelov, či démonov, personifikácie živlov a podobne. Priama tvorba zámeru vôle sa prejavuje vzájomným koordinovaným pôsobením týchto bytostí. Ony sa ďalej delia do menších a detailnejších identít. Je to famózne divadlo prírody, jej brilantných kombinácií prvkov, ktoré pripravili hrejivú náruč pre vznik života.

Na fyzickej úrovni sa odvíja fascinujúci príbeh evolúcie. Od základných stavebných prvkov života (podobne ako na emočnej úrovni) po pomerne krátkom čase prichádza na scénu ľudská bytosť. Zavŕšenie vývoja tejto bytosti vo fyzickej úrovni je spojenie všetkých úrovní vnímania do jedného celku, do jednotného prežívania vlastného stvorenia počiatočnej vôle.

Čo to vlastne znamená? Všetko okolo nás je živé. Slnko, planéty, hviezdy, Zem, Strom, Kameň, Voda, Oheň, Vzduch sú konkrétne bytosti, ktorých sme súčasťou. Pocit identity, ega alebo lepšie oddelenosti je len špecializácia na určitú úlohu. Je to len rola, ktorú zohrávame v určitom vymedzenom čase a priestore, a preto je dočasná. Ego v ľudskej bytosti je vlastne prežitok z obdobia prípravy. Človek je bytosťou, ktorú si pripravila vôľa pre svoj priamy vstup do vlastného stvorenia. Pokiaľ skrotíme ego do jeho pravej úlohy nástroja a zregulujeme jeho strach o identitu, spojíme sa priamo s vôľou stvoriteľa, ktorého sme súčasťou.