Minulé životy

07.08.2012 13:47

 Pôvod utrpenia je v pripútanosti na pominuteľné. Práve to uviaznutie v minulosti nám stavia bludné ilúzie o budúcnosti. Stávame sa obeťami vlastných predsudkov, ktoré v nás uviazli ako programové príkazy z minulých zážitkov. Poznáme tie príklady, ako ťažko sa láme diktát napríklad rodičov o nás samých. Pokiaľ v detstve budeme stále informovaní o tom, že sme neschopní a ustráchaní a neviem akí, zdá sa nám nemožné prelomiť tento vnem a oslobodiť sa od nadiktovanej budúcnosti neschopného ustráchaného a neviem akého. Moderná psychológia veľmi dobre začala vnímať potrebu odhaliť ako sme sa rozvíjali a čo všetko vplývalo na naše vnímanie v minulosti, aby sme vedeli pochopiť vlastné správanie v súčasnosti. (Vďaka majstre Freud). Odvážnejší terapeuti však pochopili, že pavučina zážitkov siaha ďalej, ako len do detstva alebo dokonca do štádia vývoja v maternici. (Vďaka majstre Jung). Začala sa etapa prieskumu niečoho hlbšieho. Tak ľudia „kápli“ na to, že pokiaľ chcú odhaliť pôvod svojich disharmónií v súčasnosti, musia siahnuť s analýzou nielen do vývoja v práve prežívanom živote, ale dokonca aj do minulých životov. Účel chvíľu svätil prostriedky, ale ako to už s našincami býva, nechávame sa uniesť balastom. S osožného analyzovania možných príčin psychických blokov sa stala atraktívna zábava odhaľovania minulých identít. Dokonca z toho vznikol (ako skoro zo všetkého) aj zábavný priemysel. V súčasnosti máme celkom milú skupinku regresných terapeutov, ktorí napríklad pomocou hypnózy jasne pomenúvajú, kým sme boli, čo sme vykonali a čo z toho vyplýva pre náš život teraz. Chvála im za to, pokiaľ majú motív pohnúť blokom, pomôcť niečo pochopiť. Narážame však stále na veľmi vážne úskalia pri prijímaní posolstiev. Charakterizoval som tieto úskalia v knihe „Cesta bohov“ v časti „Proces očisty“ a kapitole „Deformácia duchovného posolstva“. Pri komunikácii s dejmi v minulých životoch však cítim potrebu explicitne upozorniť na niekoľko jednoduchých poznaní, ktoré nám ľahko pomôžu zorientovať sa pri oddeľovaní podstatného od nepodstatného.

Nezabúdajme, že vôľa používa ego ako svoj nástroj prejavu v podmienenom svete, kde je obmedzená priestorom a časom. Iba v dvoch úrovniach vnímania a prejavu je nevyhnutné použiť ego a to vo fyzickej a emočnej. V mentálnej a duchovnej sa prejavujeme bez ega, respektíve sme schopní vnímať ego oddelene od našej vlastnej podstaty.

Na duchovnej úrovni vznikne zámer, ktorý stanoví ideu života. Hlavné body prežívania, akýsi všeobecný plán, sa stanoví v mentálnej úrovni, ktorá definuje potrebný priestor, čas aj kvality ega, ktoré sa zrodí.

A TU JE TEN MÍĽNIK, KTORÝ JE NUTNÉ SI UVEDOMIŤ!

V duchovnej a mentálnej úrovni NEEXISTUJE čas ani priestor! Ten sa formuje v emočnej a fyzickej úrovni. Teda plánovanie prežívania, jeho zmyslu, sa deje bez týchto obmedzení. Čo z toho vyplýva? Zámer zrodenia sa proste „rozhodí“ na niekoľko identít a vsadí sa do rôznych časopriestorových bodov. Vôľa, ktorá sa „vtelí“ do podmieneného sveta ako duša do tela, tak urobí na niekoľkých miestach a v niekoľkých časoch zároveň. Identita je zdanlivá, pretože ide o konkrétny program zapadajúci do času, priestoru a zámeru, ktorý ma byť prežitý. Prakticky teda neexistuje fenomén minulého života. To, čo v regrese môžeme vnímať ako minulý život môže byť z nášho pohľadu ako život budúci!!! Teda napríklad nejaký Gregor v roku 2012 podstúpi regres, aby odhalil pôvod svojich problémov a vstúpi do prežívania svojho života v roku 2876. (Aj keď pochybujem, žeby niekto tak dlho mal chuť sa viazať na súčasný letopočetJ) Aký problém z toho môže vyvstať? Nuž problém vyplývajúci zo „zákona deformácie duchovného posolstva.“ Súčasné ego totiž nemôže pochopiť metódy prežívania v časopriestorovej úrovni, o ktorej nie sú dostupné žiadne súčasné informácie. Preto vôľa, ak chce odovzdať nejaké poznanie, MUSÍ ho deformovať na súčasnú mieru vzdelania, respektíve prežitej alebo naštudovanej skúsenosti. Preto máme vždy pocit, že sa bavíme o niečom minulom. Ak je Gregor totiž v roku 2876 „inštitútorom poznania čistého vedomia“, ktorý v rámci výkonu svojho postavenia manipuluje s ľuďmi a tvrdo ich perzekuuje za odlišné názory, asi by mi to pri pochopení dôsledkov môjho konania pre súčasné prežívanie príliš nepomohlo. Ešte stále študujete funkciu, ktorú zastáva Gregor v roku 2876? Môžem Vás upokojiť, určite neprídete na to, o čo sa vlastne jedná. Vôľa však nemá motív nás ohurovať sofistikovanými slovnými spojeniami. Chce nám odovzdať posolstvo. Preto načrie do našich ego informácií a vyberie najbližšie podobné. Vsunie nám teda informáciu, že Gregor v roku 1763 bol horlivým členom španielskej inkvizície. Nie je totiž dôležitá identita, čas ani priestor. Dôležité je, čo vtedy emočne a fyzicky prežíva. Tieto skúsenosti sa len odejú do šiat, ktoré ego dokáže pomenovať a zadeliť do škatuľky. Egá majú škatuľky totiž veľmi rady.

Ďalší fenomén, ktorý z tohto vyplýva je ten, že náš duchovný rozvoj nie je lineárny!!! Naše zlyhania v minulosti sú rovnako vo vývoji, ako v súčasnosti aj budúcnosti a ich úroveň je vždy v progrese. Proste niečo ako minulé NEEXISTUJE! Je to len ilúzia súčasného vnímania na fyzickej úrovni skrze ego. Nie nadarmo dnešní myslitelia vyzývajú tak dôrazne na prežívanie prítomného okamžiku, pretože iba ten je SKUTOČNE REÁLNY. Momentálnym uvedomením si nejakej svojej pripútanosti a pretrhnutím tohto puta ilúzie sa totiž zvýšenie vibrácií prejaví vo všetkých životoch naraz. Nie všetky životy sú však na rovnakej vibračnej vlne. Preto ak je Gregor v roku 2876 manipulátor, vysokým vedomím v roku 2012 a zvýšením vibrácií spôsobí možno to, že „inštitútor poznania čistého vedomia“ zachráni matku s dieťaťom pred krivým súdom a prejde dôležitým prežitkom vnemu, ktorý mu spochybní jeho istotu v konaní. Začne sa viac zaujímať o to, čo svojim postojom spôsobuje blízkym a vykročí ku dôležitej životnej zmene. Zasa naopak, veľmi vážne zlyhanie v duchovnom rozvoji v roku 2876 môže chudákovi Gregorovi spôsobiť ťažké depresie, fóbie alebo závislosti. Týchto životov máme niekoľko a vieme si ich uvedomiť, ak prenikneme do mentálnej úrovne. Je však dôležité obmedziť sa len na emočné prežívanie. Nehľadať nikdy ani identitu ani historické súvislosti. Tam budeme bohužiaľ alebo bohuvďaka jednoducho zavádzaní. Nehovoriac o tom, že v mentálnej úrovni máme voľný prístup na všetky identity, aj tie, ktoré nepatria do balíčka našej duchovnej bytosti. Hlavne k tým najsilnejším energiám. Preto je pri regrese často človek v domnení, že bol faraónom, kráľom, bojovníkom... Mozzartom a dokonca používa zručnosti tejto identity.

Pripútanosť k istému zážitku, energii, idolu alebo konceptu mysle sa prejavuje vo všetkých zrodeniach duchovnej bytosti, ibaže formou, ktorá odráža vibráciu toho ktorého zrodenia.

Napríklad dobrovoľné zbavenie sa majetku v prospech iných v živote Gregora sa prejaví ako odľahčenie a pochopenie poznania. V manipulátorovom živote v roku 2876 sa to však prejaví ako krivé obvinenie jeho osoby zo zneužitia právomoci napríklad práve pri záchrane nevinnej matky s dieťaťom, zbavenie ho jeho funkcie a zhabanie všetkého majetku. Chudák manipulátor je atakovaný skúsenosťou, že za dobrý úmysel ho stíha nezaslúžený trest. Ak to ustojí, pochopí, že toto poníženie ho vlastne oslobodilo a stane sa z neho disident. Rozvoj Gregora napreduje bez prekážky. Pokiaľ to však neustojí a začne intrigovať, Gregor je síce obdivovaný za svoje názory, no nedokáže sa uživiť a borí sa s ťažkými existenčnými problémami. Ako z toho von? Nijako. Je proste nutné ťahať všetky zrodenia čo najlepšie. Aby sme z toho však nemali des, je nutné si uvedomiť, že všetky zrodenia vo všetkých časopriestoroch odrážajú prienik spoločnej úrovne. Preto v našom prípade to manipulátor ľahko pochopí a bude z neho silný disidentský vodca opozície chorého systému. J

Ide vždy o sieť zrodení pod vedením jednej duchovnej bytosti, ktorá pôsobí od pračloveka po najvyššiu formu vývoja a jej prejav je deformovaný možnosťami konkrétneho ega v konkrétnom zrodení. Preto sa boríme často s nevysvetliteľnými paradoxami alebo skôr kontroverznými prejavmi. Vyspelý duchovný učiteľ, ktorý vedie obrovskú masu k vyššiemu poznaniu, si v podvečer kráti chvíľu s odvážnym maznaním sa s deväťročnými chlapčekmi. Pokiaľ však túto pokrivenú túžbu zvládne v súčasnom prežívaní, posunie vyššie aj pôvodcu tohto zvrhlého bloku v inom živote!

Čo zasa z tohto vyplýva pre praktický život?

Vždy sa sústreďujme na to, čo prežívame teraz!
Tým, že zoberieme svoj život do vlastný rúk a každý okamih budeme prežívať s maximálnou pozornosťou, rozvíjame a zvyšujeme vibrácie vo všetkých našich životoch.

Pri regresnej terapii, ak sa teda rozhodneme ju podstúpiť, sa nepýtajme, kým som bol a kedy, pretože existuje veľký potenciál na pokrivenie tohto posolstva. Pýtajme sa, aký druh konania alebo myslenia, či postoja môže spôsobovať pripútanosť k tejto prežívanej časti, ktorá nám spôsobuje zablokovanie prirodzeného rozvoja. Je to pocit viny, ľútosti, nenávisti, závisti, strachu? Prečo? Z čoho? To nám úplne stačí, aby sme sa vedeli zorientovať. Nápravu disharmónie v jednom živote nám totiž ponúka mentálna úroveň v príležitostiach, ktoré k nám chodia v každom zrodení. Ich forma a dynamika je už odrazom úrovne vnímania konkrétneho ega.

Ak sa uberá ego do slepej uličky, pretože stratilo kontakt s vôľou duchovnej bytosti, tak napríklad manipulátor z roku 2876 dostane infekciu, pre ktorú ochrnie, do Gregora vrazí kamión a zatiaľ nespomenutému najvyššie vnímajúcemu zrodeniu príde neodolateľná túžba zašiť sa v jaskyni na pár týždňov meditovať. Meditujúci v jaskyni odhalí správny smer a vyjde z jaskyne. Gregor utrpí pri zrážke len mierne zranenia, ktoré nemajú takmer žiadne trvalé následky, len mu pripomínajú jeho zaslepenosť. Manipulátor sa zrazu zázračne vylieči a oddá sa pomoci podobne postihnutým, skrze ktorú objaví skutočnú hodnotu ľudskej spolupatričnosti.

Nezabúdajme, že vo všetkých úrovniach vnímania sme to stále len my. Úžasné božie stvorenia obdarené slobodnou vôľou v rozhodovaní sa o trase, dĺžke aj náročnosti cesty k duchovnému zámeru, ktorý ja však daný nekompromisne...

Vedome prežívaná fyzická úroveň je vnímanie skrze ego, jeho potreby a motivácie. (toť všetky fauna a flóra)

Vedome prežívaná emočná úroveň je vnímanie liečiteľov, duchovných vodcov, šamanov, mystikov a osvietených sprievodcov používajúcich k vyjadreniu sa ego.

Vedome prežívaná mentálna úroveň je spôsobom vnímania duchovných bytostí, živlových elementálov, anjelov...

Vedome prežívaná duchovná úroveň je boh – teda jediná pôvodná vôľa.