3. fáza - začíname tvoriť

Pointou stavu, v ktorom sa ocitneme v tejto fáze je poznanie. Vlastné poznanie. Pomocou štúdia myšlienok, ktoré nám odovzdávajú naši drahí priatelia na ceste formou rád, kníh, článkov, rozhovorov, podnetov alebo znamení sme nabrali vedomosti v teoretickej rovine. Uchopili sme ich teda intelektuálne. Zvyšovaním zručnosti meditovať, teda plnohodnotne sa sústrediť na „načúvanie duchovných posolstiev“ sme vedomosti transformovali v zážitok. Sústredená myseľ začala byť schopná zaznamenávať konkrétne skúsenosti, ktoré nám potvrdzovali teoretické vedomosti a zároveň umožňovali používať a rozvíjať naše vlastné kvality. Aplikovaním našich vedomostí a kvalít vo fyzickom živote sme začali tvoriť plán vlastného duchovného rozvoja. Plán cesty mimo systém. Čím ďalej, tým nástojčivejšie sa stretávame s poznaním, že všetko okolo nás podlieha pohybu, stálej zmene, progresu a degenerácii, staré je nahradzované novým, akoby elementy okolo nás a my s nimi boli v permanentnej súťaži o to, kto prežije. Tento systém nám je viac a viac cudzejší, a preto sme zažili na vlastnej koži dôkaz, že náš skutočný pôvod je mimo tohto pohybu. V meditácii ako aj pozorovaním mimo nej sa začíname dotýkať podstaty bytosti, ktorej sme súčasťou. Bytosti, ktorá je stabilná, pokojná a milujúca akýkoľvek prejav, čo prispieva k všeobecnej harmónii. Pokúšame sa vnímať dianie okolo nás aj vo svete ako stály proces harmonizácie protipólov. Zlo aj dobro intelektuálne pre nás stráca svoj zmysel a my chápeme ilúziu týchto pojmov.

Naša pôvodná podoba je stálosť. Duchovný rozvoj v hmotnom svete je návrat do duchovnej podstaty. Pochopili sme, že patríme do pokojného stavu pozorovateľa a celou bytosťou sme zatúžili spočinúť v tomto stave. Toto je náš cieľ. Cesta k nemu je rozhodnutím našej identity - ega o metóde, prostredníctvom ktorej sa prejavujeme v hmotnom svete. Cieľ je však spoločný pre všetkých. Teraz nám konečne došlo, čo znamená vyjadrenie:

„Pohneme sa každý svojou cestou jedným smerom.“

Chápeme do všetkých dôsledkov pointu tohto tvrdenia a dívame sa na svet cez prizmu tohto poznania. Všetci kráčame svojou cestou a JEDNÝM SMEROM.

 „Vesmír je živý a všetci sme jedno“. Dôverujeme tomu poznaniu. Opakujeme si to aj v meditáciách a snažíme sa precítiť zmysel tej vety. Zem pod nami začína prejavovať svoj život. Nie preto, lebo si to namýšľame opakovaním. Preto, lebo sa stávame vnímavejšími. Prežívame očarenie aspektom vlastnej identity ako súčasti jedného tvoriaceho vedomia. Vedomie, ktorého prejavom je celý vesmír... a všetky vesmíry. Naša „slobodná vôľa“ sa viaže len na ego, teda identitu, ktorou vnímame prejav podmieneného hmotného sveta. Podmieneného preto, lebo každý prejav je podmienený okolnosťami, teda prejavmi iných identít. Len ego je v stave podmieneného prejavu, no my už vieme, že nie sme ego. Ego je len nástroj nášho prejavu v podmienenom svete. To sme si už overili skôr. Teraz sa začíname dotýkať poznania, že i naša duchovná identita je nástrojom prejavu jednotného vedomia. K pochopeniu tohto poznania a jeho prežívaniu vedie ešte kus cesty, no my vidíme cieľ a to je kráľovský krok vpred.

Pokiaľ ste tieto riadky čítali s plným pochopením, ktorý Vám vyčaroval úsmev na perách z pocitu potvrdenia správnosti Vášho poznania, môžete túto knižočku odložiť. Vaša cesta Vám je už jasná. Ostáva popriať Vám trpezlivosť a teším sa na naše stretnutie k osohu všetkých cítiacich bytostí.

My, čo máme chuť čítať ďalej, s dôverou pokračujme. Nasledovné riadky praktických rád meditačných metód sú „mojou“ cestou poznávania. Preto popisujem vlastné meditačné techniky bez obhajoby alebo komentárov. Vznikali v procese môjho vlastného rozvoja. Stretával som na svojej ceste rôzne skupiny, spoločenstvá alebo jednotlivcov a všade som našiel drahých priateľov, s ktorými som si vymenil nie len vedomosti, ale aj energiu božieho svetla, ktoré nás živí i očisťuje. „Moje“ metódy preto NIE SÚ MOJE! Nie sú ani „Paľkove, Ferkove, Miškove“. Nie sú ani buddhistické, hinduistické, kresťanské, šamanské, anjelské. Sú to metódy duchovného rozvoja cítiacich bytostí. Cítim hlbokú úctu ku všetkým, čo šíria tie „svoje“ metódy, ktoré prispievajú k duchovnému rozvoju nás všetkých. Môj zámer je pomocou kvalít vlastného ega prispievať k tvorbe čistého sveta pomocou energie božieho svetla skrze matku zem, ktorá nás spája s celým vesmírom. Preto prijímam a prosím o dôveru duchovné bytosti, ktoré nás tvoria a milujú, prijímam a prosím o dôveru nadčasovú múdrosť, cestu k poznaniu a prijímam a prosím o dôveru v osvietení, počiatočnom i konečnom stave mysle. Dôvera v tieto poznania je mojim útočiskom v rámci podmieneného sveta, ktorý podlieha stálej zmene. Prijmime túto zmenu a naučme sa diktovať jej smer!

Praktické cvičenia k 3. fáze procesu poznávania

Ešte pred tým pár slov

01.06.2011 15:22
Úvodom k opisu koncepcií nasledovných meditácií chcem vyjadriť pár pripomienok. Návod na vlastnú meditáciu, teda nie vedenú meditáciu, je „koncepcia“. To znamená, že používať tento návod – koncepciu má isté konštruktívne pravidlá: ·         Každú...

Prvé poznanie

01.06.2011 15:10
Odporúčam tieto metódy uskutočňovať v ranných hodinách, kým rodina spí. Obetovať čas večerný a pokiaľ to umožňuje rodinný život, ísť proste skôr spať. Vybrať však skutočne vhodný čas je samozrejme čisto osobné rozhodnutie.   Sadneme si do meditačnej polohy, ktorú už poznáme ako...

Rozvoj vedomia

01.06.2011 15:00
Táto metóda je rozvíjajúcim pokračovaním predošlej a takto to pôjde aj ďalej. Predpokladám, že popri meditovaní aj študujeme. Bádame v duchovných poznatkoch a pokúšame sa ich aplikovať. Ja som na svojej ceste štúdiom pokladal za veľmi dôležité uvedomovanie si energetických centier,...